Les empreses ja no estan obligades a registrar la jornada laboral

Les empreses ja no estan obligades a registrar la jornada laboral

- Com a afecta al treballador a l'hora de provar la realització d'hores extraordinàries?

- Com demostra el treballador que ha realitzat hores extres? 

La Sentència de la Sala Quarta, social, Sentència de 23 de Març de 2017 ha posat fi a la polèmica sorgida sobre el control de la jornada laboral. 

El Tribunal Suprem sentencia que no existeix obligació de les empreses de crear un registre de la jornada laboral, ja que sobre la base del que es disposa en l'article 35.5 de l'ET les empreses només han de registrar les hores extraordinàries, és a dir, les jornades especials però no les ordinàries. 

El Tribunal Suprem exposa en la Sentència que la normativa actual es refereix a l'obligació de registrar les hores extraordinàries, que la Sala no pot realitzar el treball del legislador i que el que convindria seria"una reforma legislativa que aclarís l'obligació de portar un registre horari i facilités al treballador la prova de la realització d'hores extraordinàries, però de "lege data" aquesta obligació no existeix ara com ara i els Tribunals no poden suplir al legislador imposant a l'empresa l'establiment d'un complicat sistema de control horari, mitjançant una condemna genèrica, que obligarà, necessàriament, a negociar amb els sindicats el sistema a implantar, ja que no es tracta, simplement, de registrar l'entrada i sortida, sinó del desenvolupament de la jornada efectiva de treball amb les múltiples variants que suposa l'existència de diferents jornades, el treball fos del centre de treball i, si escau, la distribució irregular de la jornada al llarg de l'any, quan es pacti." 

Com a afecta al treballador a l'hora de provar la realització d'hores extraordinàries? Segons la Sentència del Tribunal Suprem, "La solució donada no deixa indefens al treballador a l'hora de provar la realització d'hores extraordinàries, ja que a final de mes l'empresa li notificarà el nombre d'hores extres realitzades, o la seva no realització, la qual cosa li permetrà reclamar enfront d'aquesta comunicació. 

Si l'empresa no em notifica a final de mes les hores realitzades, com provo la seva realització?Segons la Sentència a l'hora de provar les hores extraordinàries realitzades el treballador tindrà al seu favor de l'article 217-6 de la LEC, norma que no permet presumir la realització d'hores extres quan no es porta el seu registre, però que juga en contra de qui no ho porta quan el treballador prova que si les va realitzar." 

El treballador ha de seguir demostrant les hores extres i haurà d'aportar indicis probatoris suficients per demostrar la superació de la jornada laboral ordinàriacom pot ser requerir a l'empresari perquè aporti el concret registre d'entrades i sortides corresponent al període reclamat, TSJ Castella i Lleó, Valladolid, Sala social, Sec. 1a., de 13 d'octubre de 2016