IMPRINT

Arquimedis Legal, S.L.

CIF: B66899808
Av. Diagonal, 361. 4t-2a.
Barcelona-08037

PROGRAMACIÓ

Codifont, S.L.
Barri Cal Sisplau, 13 (Cal Xic Bartrolí)
08731 – Sant Martí Sarroca

comercial@codifont.cat
 
 

DISSENY

Lluís Boet Serra

lluisboet@gmail.com

VÍDEO

Vídeo: Simó Andreu
Guió: Dídac Micaló
Fotografia: Kati Riquelme 

www.vimeo.com/simoandreu
simoandreu@gmail.com

AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

 1. Titular del lloc web i responsable del fitxer.

  El lloc web www.arquimedis.net (en endavant, el “Portal”) es titularitat d’Arquimedis Legal, S.L. (en endavant, “Arquimedis”), amb domicili a Avinguda Diagonal, 361, 4t 2a, Barcelona-08037i proveït de NIF B66899808, societat que realitza l’activitat de comercialització de serveis jurídics i que és la responsable dels fitxers amb dades personals amb els que treballa el Portal. Pot posar-se en contacte amb nosaltres a l’adreça de correu electrònic hola@arquimedis.com

 2. Compliment amb la LOPD.

  Arquimedis garanteix el compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades Personals (LOPD) i del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel que s’aprova el seu Reglament i molt especialment les mesures de seguretat exigides en el tractament de dades personals.

 3. Incorporació de dades personals als fitxers titularitat d’Arquimedis.

  El Portal no exigeix ni permet l’alta com a Usuari però si que incorpora mitjans de contacte a través dels quals els navegants poden facilitar dades personals.

  Les dades personals facilitades seran incorporades als fitxers titularitat d’Arquimedis creats amb la finalitat d’administrar el Portal i prestar els serveis oferts podent, així mateix i segons cada cas i de l’autorització o sol·licitud existent, realitzar actes de publicitat i promoció pròpia i, en el seu cas, procedir a l’enviament del butlletí informatiu amb noticies que poguessin ser del seu interès. Vostè es pot oposar a la recepció de comunicacions comercials mitjançant manifestació en aquest sentit remesa a hola@arquimedis.com o mitjançant els sistemes incorporats a cada comunicació electrònica enviada.

  Els fitxer de dades personals titularitat d’Arquimedis estan correctament inscrits a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

  Cada navegant es responsabilitza de que les dades personals facilitades siguin exactes, veraces i actualitzades.

 4. Dades de terceres persones.

  Si vostè facilita dades personals de terceres persones, inclús en el cas de ser treballadors de la seva empresa, s’obliga a informar-los amb caràcter previ d’aquesta Política de Privacitat i d’obtenir el seu consentiment al tractament de dades previst aquí. Vostè mantindrà indemne a Arquimedis, indemnitzant-lo per qualsevol dany causat per l’incompliment d’aquesta obligació d’informació i obtenció de consentiment.

  S’exceptuen d’aquesta obligació d’informació els supòsits en que es facilitin dades personals de persones contra les que s’hagi d’exercir accions judicials.

 5. Cessió de dades a tercers.

  Les dades facilitades a Arquimedis seran cedides, en el cas de necessitat d’intervenció d’advocat, al lletrat Sr. Ignasi Planas Rivas, amb domicili l’avinguda Diagonal, 361, 4t, 2a, Barcelona-08037 i proveït NIF 38107870K, el qual es responsabilitza de l’anàlisi jurídic preliminar dels encàrrecs jurídics realitzats pels navegants i, en el seu cas, l’assignació de l’advocat que hagi d’assumir l’encàrrec, la identitat del qual serà degudament facilitada a l’interessat en el moment de formalització del corresponent full d’encàrrec.

  Sens perjudici de la cessió prevista en el paràgraf anterior, Arquimedis no cedirà a cap tercer les dades facilitades a excepció de les cessions necessàries per articular el pagament dels serveis contractats i el compliment de les obligacions fiscals corresponents.

 6. Exercici de drets ARCO.

  Vostè podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant comunicació escrita enviada per correu electrònic a l’adreça hola@arquimedis.com o bé mitjançant correu postal enviat a l’atenció del Responsable LOPD, Arquimedis Legal, S.L., Avinguda Diagonal, 361, 4t 2a, Barcelona-08037, incloent sempre copia del seu document d’identitat.

 7. Acceptació de la Política de Privacitat.

  Pel fet de facilitar dades personals a través dels mitjans de contacte inclosos en el Portal, vostè accepta expressament aquesta Política de Privacitat i autoritza a Arquimedis a incorporar aquestes dades als seus fitxers i a tractar-les per a les finalitats citades anteriorment.

 8. Modificació d’aquesta Política de Privacitat.

  Arquimedis es reserva el dret de modificar aquesta Política de Privacitat en qualsevol moment per tal d’adaptar-la a les modificacions legislatives o als requisits de la pròpia activitat. Qualsevol modificació serà comunicada mitjançat el corresponent avís en el Portal.