Tipus d'acomiadament

Tipus d'acomiadament

L’ordenament jurídic laboral actual diferència entre dos tipus d’acomiadament: el disciplinari i l’objectiu. El primer, està causat per un incompliment greu i culpable del treballador, com per exemple, faltes d’assistència injustificades i el segon està causat per causes la culpa de la qual no és atribuïble al treballador, com per exemple la falta d’adaptació a les modificacions tècniques del treball o quan concorrin causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció (causes ETOP).

Cal destacar que existeix un tercer tipus d’acomiadament que és l’acomiadament col·lectiu, el qual és un acomiadament objectiu per causes ETOP, però que afecta a un conjunt de treballadors (segons barem establert en la llei) i que estableix un procediment particular a seguir.

Tant l’acomiadament objectiu com el col·lectiu comporten una indemnització de 20 dies de salari per any treballat, amb un màxim de dotze mensualitats.

Així, segons si l’acomiadament sofert pel treballador s’ajusta o no a la llei pot ser qualificat de la següent manera:

-          Procedent. L’acomiadament està ajustat a la llei.

-          Improcedent. Quan no s’ajusta als motius establerts en la llei o que no s’ha seguit el procediment adequat. L’empresa pot optar entre abonar al treballador una indemnització de 33 dies de salari per any treballat, amb un màxim de vint-i-quatre mensualitats o readmetre al treballador, abonant-li els salaris deixats de cobrar durant l’acomiadament.

-          Nul, essent aquell acomiadament efectuat sense causa o sense seguir el procediment establert, igual que l’improcedent, però que afecta a treballadors especialment protegits, com en el cas d’una embarassada o que el motiu de l’acomiadament respon a una discriminació o vulneració de drets fonamentals.

Comporta la readmissió del treballador, amb l’abonament dels salaris de tramitació.

Si has sofert un acomiadament o tens qualsevol dubte pots posar-te en contacte amb nosaltres al 668-65-65-65 o a hola@arquimedis.com i tindràs una ràpida resposta.