Què fer davant d'un acomiadament

Què fer davant d'un acomiadament

És molt important en aquests moments acudir a un advocat. Un acomiadament de vegades es pot considerar nul mitjançant un reclam judicial (per embaràs, discriminació, violació dels drets fonamentals, etc.) amb el qual podries recuperar el lloc de treball, més els salaris durant el període de tramitació i indemnització per danys i perjudicis.

Si no és un acomiadament nul, l'empresa té la facultat de poder acomiadar sempre que pagui el que toca pagar d'acord a la situació i al que la llei indica.

En aquest article intentaré explicar breument els tipus d'acomiadaments més comuns i donar-te eines perquè puguis tu mateix calcular si t'estan pagant el que et pertoca.

Sol passar que en aquests moments, quan surts de l'empresa, estiguis enfadat, et sentis impotent, indignat, trist i angoixat i sembla que la documentació que t’han donat és el menys important de tots els problemes, i no és així, justament és aquesta informació la que ens dirà si l'empresa està fent les coses legalment.

Primer de tot hem d’avisar que sempre, qualsevol paper que ens demanin que signem immediatament, és a dir sense donar-nos un marge de dies perquè ho estudiem, s'ha de signar posant la data i escrivint al costat la frase “no conforme”, això ens donarà la possibilitat de portar-nos els documents sense que això impliqui que estem donant la nostra conformitat.

La indemnització per un acomiadament improcedent és de 33 dies per any de treball amb un màxim de 24 mensualitats. Una forma molt senzilla per calcular-ho és:

Multiplicar el salari mensual brut per 12 i sumar-li les pagues (obtenim així el salari anual), després ho dividim per 12 una altra vegada, quedant-nos el salari mensual amb les pagues prorratejades.

  • Ara bé, fem una regla de tres on si 30 dies són X salari, quant són 33 dies. És a dir,
  • 30____________X
  • 33 ___________ 33.X/33= indemnització per un any o 12 mesos (li posarem valor I).
  • El següent pas és calcular-ho sobre la base de l'antiguitat, per una altra regla de tres:
  • 12 mesos _________ I
  • A _______________ A.I/12= indemnització

(Antiguitat en mesos)

 

Aquest càlcul que pots fer és aproximat i sempre és millor que ho miri un advocat, ja que una mirada més a fons també podria trobar altres diferències, com els salaris per sota del conveni, plusos i extres no contemplats o conceptes no cotitzats, entre uns altres, que es poden sumar com a reclamació de quantitat a la de l'acomiadament.

L'acomiadament improcedent és la regla, després hi haurà les excepcions que han de ser demostrables i justificades d’acord amb la llei, en cas contrari es considerarà improcedent.

Un acomiadament disciplinari, un acomiadament objectiu o una finalització de contracte temporal tenen previstos règims diferents, el primer no obliga a l'empresa a indemnitzar, el segon la llei preveu una indemnització de 20 dies per any treballat amb un màxim de 12 mensualitats i l'últim de 12 dies (veure articles anteriors sobre contracte d'obra i contracte eventual). Cadascun d'aquests supòsits ha d'estar degudament justificat i ser demostrable però moltes vegades no és així, i ja sigui en conciliació o en seu judicial aquesta mesura s'enfonsa.

El que volia ressaltar en aquest article és que cal mirar bé els papers que ens donen i després deixar-los en mans de l'advocat de confiança que triem mentre es tira endavant i es resolen els problemes, fins que un bon dia es rep una bona notícia i l'empresa es veu obligada a pagar el que correspon.