Permís de lactància: depèn de la situació laboral de l'altre progenitor del menor?

Permís de lactància: depèn de la situació laboral de l'altre progenitor del menor?

L'article 37.4 del ET diu:

En els supòsits de naixement de fill, adopció, guarda amb finalitats d'adopció o acolliment, d'acord amb l'article 45.1.d, per a la lactància del menor fins que aquest compleixi nou mesos, els treballadors tindran dret a una hora d'absència del treball, que podran dividir en dues fraccions. La durada del permís s'incrementarà proporcionalment en els casos de part, adopció, guarda amb finalitats d'adopció o acolliment múltiples.

Qui exerceixi aquest dret, per la seva voluntat, podrà substituir-ho per una reducció de la seva jornada en mitja hora amb la mateixa finalitat o acumular-ho en jornades completes en els termes previstos en la negociació col·lectiva o en l'acord al fet que arribi amb l'empresari respectant, si escau, l'establert en aquella.

 

“Aquest permís constitueix un dret individual dels treballadors, homes o dones, però solament podrà ser exercit per un dels progenitors en cas que tots dos treballin.”

 

Fins avui hi ha diferents pronunciaments judicials que es contradiuen a l’hora d’establir els drets dels treballadors a gaudir del permís de lactància. N’hi ha que exigeixen per a la concessió del permís que l'altre progenitor també treballi, és a dir,perquè el pare pugui gaudir del permís de lactància tant ell com la mare han d'estar treballant, o viceversa.Si l'altre progenitor es troba aturat el sol·licitant no tindrà dret, aixího diu el TJS d’Andalusia en les sentencies de l’1 de juliol i el 5 de novembre de l’any 2015, i del 18 de juliol del 2016.

Altres pronunciaments, com per exemple el del Jutjat Social número 3 de Pamplona/Iruña, S de 12 de Setembre de 2014, estableixen el dret a gaudir del permís pel pare, sense que sigui obstacle legal per a aquest reconeixement el fet que la mare es trobi en situació d'excedència voluntària en el moment de sol·licitar el dret. Aquesta sentència es basa en què actualment, i després de la reforma de l'art. 37.4 ET pel Reial decret-Llei 3/2012, i posterior Llei 3/2012,ja no s'exigeix com a condició per al gaudir per qualsevol dels progenitors del permís de lactància el que tots dos siguin treballadors, establint-se com a única limitació l'exercici simultani.

En aquest mateix sentit, el TSJ de Canàries de Santa Cruz de Tenerife (Sala contenciosa administrativa, S de 25 d'Abril de 2016) no exigeix com a condició necessària que tots dos progenitors treballin, sinó que, en el cas del pare, quan tots dos treballin han d'entendre's, ja que només un podrà gaudir del permís, però sense que això pugui impedir que en el cas que només treballi un dels dos es pugui també gaudir de tal permís. Una interpretació que es basa en la recent jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea i també del Tribunal Suprem.

Com podeu comprovar, no hi ha un criteri unificati la Sala social del Tribunal Suprem no ha tingut oportunitat de pronunciar-se sobre aquest tema pel que caldrà esperar.