Les empreses estan obligades a registrar l’horari de prestació laboral dels seus treballadors

Les empreses estan obligades a registrar l’horari de prestació laboral dels seus treballadors

Les Sentències dictades per l’Audiència Nacional 207/15, 25/16 i 77/16 (pendents de confirmació pel Tribunal Suprem) han establert l’obligatorietat de l’empresa de realitzar un control diari de la jornada de treball de cadascun dels seus treballadors, es realitzin o no hores extraordinàries. Aquesta obligació, emparada en els articles 34 i 35.5 de l’Estatut dels Treballadors, havia quedat circumscrita fins ara al control de les hores extres, però la nova jurisprudència amplia ara les obligacions de l’empresa al respecte, i imposa la necessitat de realitzar un control diari de l’entrada i sortida de cadascun dels seus treballadors i el lliurament d’un resum o totalització mensual als mateixos treballadors, així com als seus representants, referint-se tant a la jornada ordinària com a les hores extraordinàries, si se’n fan.

D’acord amb el precedent, la Inspecció de Treball ha dictat les Instruccions 1/15 i 3/16, sobre la intensificació del control en matèria de temps de treball i les hores extraordinàries, amb la intenció de realitzar una intensa labor d’inspecció del compliment per part de les empreses d’aquest control horari.

La Directora General de la Inspecció de Treball de Catalunya, Mari Luz Bataller, va ser taxativa en la Jornada celebrada a ESADE sobre “El control de la jornada laboral” el passat 2 de març: “S’ha de registrar els temps de treball”, una obligació que a partir d’ara les empreses han d’assumir amb tot rigor, ja que “El 2017 es farà la campanya de control que no s’ha fet fins ara”, va advertir.

Efectivament, aquesta obligació esdevé ara permanent i autònoma, és a dir que pot ser l’origen de sancions pel simple fet de no realitzar-se aquest control formal, fins i tot encara que no existeixi cap mena de conflicte amb els treballadors sobre aquest extrem.

Contingut de l’obligació de control horari.

L’empresa ha de realitzar el registre diari de l’horari de treball de cada treballador: dia a dia s’ha de registrar la jornada de forma individualitzada per a cada treballador (no només les hores extres, també la jornada ordinària efectiva, hores d’entrada i sortida, etc.) i en acabar el mes s’ha de realitzar un resum mensual que ha de ser lliurat al treballador i traslladat als representants dels treballadors.

Els registres diaris s’hauran de guardar mentre no es faci la totalització mensual i aquestes totalitzacions o resums mensuals hauran d’estar a disposició de l’administració durant 4 anys.

Cal destacar que el criteri de la Inspecció de Treball és que la infracció es fa per a cada centre de treball que incompleixi l’obligació de registre de la jornada, no per empresa i que junt amb el registre en si cal tenir en compte altres conceptes sota control, com per exemple:

 

→ Estalvi irregular per no declaració d’hores extres.

→ Emmascarament d’hores extres en altres conceptes retributius.

→ Superació del límit d’hores extres anual.

→ No donar a conèixer als representants dels treballadors els resums mensuals.

 

Pel que fa a la manera de realitzar aquest control de la jornada, ni les sentències esmentades ni la Inspecció de Treball, estableixen cap indicació de la forma que ha de seguir aquest control diari; pot realitzar-se per tant per anotacions manuals, mitjans electrònics o en la forma que cada empresa consideri més adequada. No obstant això ha de ser un sistema de registre que garanteixi la fiabilitat i la invariabilitat de les dades.

En tot cas, seguint els criteris establerts per la Inspecció de Treball, el registre de jornada haurà de ser diari i incloure l'horari concret d'entrada sortida de cada treballador, amb la finalitat de determinar les hores realment realitzades cada dia per cadascun d'ells. No és acceptable per a acreditació del seu compliment l'exhibició de l'horari general d'aplicació en l'empresa o els quadrants horaris elaborats per determinats períodes, ja que aquests es formulen “ex ante” i determinen la previsió de treball per a aquest període però no les hores efectivament treballades en el mateix, que solament es coneixeran “ex post” com a conseqüència de la confecció del registre de jornada d’acord amb les hores de treball efectivament realitzades.

La comprovació de l'existència del registre ha de poder realitzar-se al centre de treball, la qual cosa evita la possibilitat de la creació posterior, manipulació o alteració dels registres.

Justificació de la nova obligació.

La nova realitat de les jornades laborals, amb profusió de distribucions irregulars de prestació, jornades variables, especials, amb torns i/o en festius, el descontrol pràctic de les hores extraordinàries generades, amb els inconvenients afegits d’infracotització o de no generació de nous llocs de treball, la no remuneració dels treballadors ni compensació amb descans, lligat als problemes i riscos psicosocials i de salut lligats a la prestació laboral de jornades massa prolongades, sense respectar els descansos adequats, han modificat la sensibilitat dels tribunals i les administracions respecte d’aquest important element definidor de la prestació laboral i de la qualitat de vida de les persones treballadores.

Estudis sobre el temps de treball realitzats per la mateixa administració laboral, xifren en 5’3 milions d’hores extres les realitzades cada setmana a l’àmbit estatal, la meitat de les quals queden sense retribució ni compensació en descans.

Així com es redueixen els casos de prestació laboral sense estar d’alta a la Seguretat Social, es manté com a irregularitat massa habitual la discordança entre la jornada oficial i la real i és aquest fenomen de la denominada “jornada fictícia” on vol incidir ara la Inspecció.

Conseqüències en relació a la Inspecció de Treball:

Conseqüències en relació als treballadors.

En cas de plet entre empresa i treballador, si no s’ha realitzat adequadament el control horari, la càrrega de la prova sobre l’horari complert pel treballador recaurà ara sobre l’empresa i no sobre el treballador, com passava fins ara. Aquesta circumstància és determinant per a la resolució a favor del treballador de reclamacions per discordança entre: horari de contracte, horari realitzat i horari retribuït.

Pels mateixos motius l’incompliment afavorirà també la possible conversió ex-lege de contractes a temps parcial a contractes a jornada complerta.

Finalment i d’especial transcendència econòmica, l’incompliment en el registre de la jornada també pot tenir una incidència determinant en un cas d’accident laboral. L’incompliment de l’obligació de registre de la jornada pot comportar la presumpció de no estar-se complint els horaris adequats de prestació laboral i descans, afavorint una condemna de l’empresa i fins i tot la imposició d’un recàrrec sobre la sanció que s’esdevingui, com a incompliment de les mesures de seguretat i salut.

Final.

Si l’equip humà és un dels elements fonamentals de l’empresa (en molts casos el principal) convé parar atenció per no caure en els inconvenients de l’economia de 24 hores, de la constant disponibilitat i per contra, posar ordre en aquest àmbit del control de la jornada de treball per millorar la mateixa prestació laboral, així com el benestar i la salut de les persones treballadores.

 

Ara, a més, hi ha l’obligació de fer-ho.