La resolució del contracte de treball a instàncies de la persona treballadora.

La resolució del contracte de treball a instàncies de la persona treballadora.

La persona treballadora pot resoldre la seva vinculació laboral per voluntat pròpia, comunicant tal decisió a l’empresa amb el corresponent preavís, que en general és de 15 dies excepte que la previsió del Conveni Col·lectiu d’aplicació marqui terminis diferents. Cal tenir en compte que aquesta sortida de l’empresa per dimissió voluntària impedeix rebre la prestació d’atur.

Alhora però, l’Estatut dels Treballadors preveu l’extinció del contracte de treball per voluntat del treballador, amb dret a rebre la indemnització per acomiadament improcedent i posteriorment la prestació d’atur, en tres circumstàncies fonamentals:

-          Quan se li hagi imposat una modificació substancial en les seves condicions de treball sense respectar els seus drets o menystenint la seva dignitat.

-          Per la manca de pagament o els retards continuats en l’abonament del salari pactat.

-          Per qualsevol altre incompliment greu de les obligacions per part de l’empresa (excepte casos de força major).

Aquest últim supòsit representa el calaix de sastre on podem trobar l’eina que ens permeti, com a treballadors, reclamar l’extinció del contracte de treball i posar fi així a una relació laboral que ha esdevingut insostenible, ja sigui per les penoses condicions de treball imposades, pel tracte rebut pels superiors o per la vulneració de qualsevol dels drets que garanteixen una prestació laboral digne.

Val a dir en aquests casos es requereix que aquesta afectació negativa acompleixi el qualificatiu de “greu”, no qualsevol causa permet operar aquest mecanisme de resolució, si be és clar que davant d’aquestes circumstàncies i amb l’inici d’accions de reclamació, el més habitual és que trobem una reacció de l’empresa oberta a obtenir un acord per a la sortida indemnitzada del treballador.

Per a qualsevol dubte pots posar-te en contacte amb nosaltres al 668-65-65-65 o a hola@arquimedis.com i tindràs una ràpida resposta.