Els empresaris no tindran excusa per no pagar les hores extres

Els empresaris no tindran excusa per no pagar les hores extres

Novetats en la defensa dels drets dels treballadors, segons la recent instrucció 3/2016 de la Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS) les empreses estan obligades a dur a terme un registre de la jornada diària de tots els seus empleats, siguin a temps parcial o complet i amb o sense hores extres. Això vol dir que els empresaris no podran excusar-se en la flexibilitat horària de la jornada del treballador per no pagar les hores extres. 

Això comporta que les empreses estan obligades a lliurar als seus empleats, juntament amb el rebut de salaris, el resum mensual d'hores. Un document que pot lliurar-se independent o en el rebut de salaris.

El registre de la jornada ha de ser diari 

Forma del registre: No s'estableix una forma determinada. El que s'exigeix ​​és que el registre reculli la jornada diària que ha realitzat cada treballador amb l'hora d'entrada i sortida, és a dir, l'horari concret realitzat pel treballador.

Contingut del registre: El resum mensual d'hores realitzes ha de contenir el detall de les hores complementàries diàries realitzades, les hores ordinàries poden presentar totalitzades.

Hores que han de ser registrades: Les hores efectivament realitzades

La finalitat del registre mensual de la jornada diària: Tal com explica la Instrucció sobre l'article 35.5 de l'ET és "el que els treballadors puguin conèixer la totalitat de les hores treballades per tal de poder determinar si el còmput total així com el concepte aplicat, ordinàries i extraordinàries, és ajustat a la realitat del treball realitzat així com als límits legals".

El gran canvi és que obliga a totes les empreses (facin seus empleats hores extraordinàries o no) a registrar les hores de treball (abans es limitava a les empreses en què els treballadors realitzaven hores extraordinàries).