El treball nocturn

El treball nocturn

En aquest primer article de l’any us explicarem breument el concepte de treball nocturn segons la llei i els punts a tenir en compte sobre aquest.

Es considera treball nocturn aquell que es realitza entre les deu de la nit i les sis del matí.  Aquest tindrà una retribució específica determinada en la negociació col·lectiva.

Així mateix, es considera treballador nocturn aquell que realitza una part no inferior a tres hores de la seva jornada diària en període nocturn o aquell que realitzi un terç de la jornada laboral anual en aquest període.

La jornada dels treballadors nocturn no podrà excedir de vuit hores diàries de promig en un període de referència de quinze dies. Tampoc no podran realitzar hores extraordinàries.

En empreses amb organització de treball a torns, en la rotació no es podrà mantenir a cap treballador més de dues setmanes seguides en el torn de nit, excepte que el treballador ho demani voluntàriament.

Els treballadors nocturns que se’ls hi reconeguin problemes de salut derivats del seu treball nocturn tindran dret a ser destinats a un lloc de treball diürn que existeixi en l’empresa.

Finalment, cal tenir en compte que la llei prohibeix expressament la realització de treball nocturn per part de treballadors menors d’edat.

 

Per a qualsevol dubte no dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres al 668-65-65-65 o a arquimedislegal@gmail.com i tindràs una ràpida resposta.