El Graduat Social

El Graduat Social

En aquesta ocasió, aprofitant que el passat dia 27 d’octubre es va celebrar el Dia del Graduat Social, en l’article d’avui explicarem breument en que consisteix aquesta figura i en que us pot ajudar.

Un graduat social exerceix una professió regulada com a assessors jurídics en matèria socio-laboral, experts en relacions laborals i recursos humans. Juntament amb els advocats i procuradors poden intervenir davant dels òrgans judicials de la jurisdicció social, és a dir, poden representar en un judici tant a treballadors com empreses.

Per a accedir a la professió és precís haver cursat el grau universitari de Relacions Laborals i Recursos Humans i, posteriorment, estar inscrit al Col·legi Oficial de la província on s’exerceixi la professió.

Tot i que la figura del graduat social és poc coneguda per la població en general, el fet cert és que aquest intervé activament en l’assessorament a treballadors i empreses, com ja hem explicat. Per exemple, podem trobar graduats socials en judicis d’acomiadament o reclamació de quantitat, així com en procediments administratius davant de la Seguretat Social.

En definitiva, els graduats socials són professionals experts en relacions laborals, ja sigui a nivell de recursos humans o a nivell d’assessorament i representació jurídica.