DECLARAT NUL L'ACOMIADAMENT D'UN TREBALLADOR DE BAIXA

DECLARAT NUL L'ACOMIADAMENT D'UN TREBALLADOR DE BAIXA

El Jutjat social nº 33 de Barcelona ha reconegut mitjançant sentència de 23 de desembre, la nul·litat d'un acomiadament en considerar que el mateix és discriminatori en trobar-se el treballador en situació d'incapacitat temporal.
I això, ha estat així, atès que el propi tribunal barceloní va acudir al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), perquè fes un aclariment doctrinal sobre aquest tema en un cas d'acomiadament com el qual s'havia produït.
Sent la resposta donada pel TJUE que el jutjat havia d'analitzar si la incapacitat tenia caràcter “durador”, ja que, en aquest cas, es podia assimilar a una discapacitat a l'hora d'anul·lar l'acomiadament per discriminació.
Així les coses, podem parlar d'una novetat jurisprudencial rellevant, que ofereix una major cobertura i garantia per al treballador que es trobi en situació d'incapacitat temporal, atès que, fins a aquest moment, els tribunals permetien que es rescindissin contractes basant-se en una incapacitat, si aquesta era temporal, sense que això es considerés discriminació.