Drets laborals en vacances I

Drets laborals en vacances I

Estem en període vacacional!

Això vol dir que molts/as treballadors/as gaudirem i ens pagaran per anar-nos de vacances 30 dies naturals o 22 dies laborals (art. 38 ET) -o més si consta al Conveni-; per a això ens ho hem currat durant tot l'any. Això ho dic així, perquè de vegades sembla que ens fan un favor a “deixar-nos” anar un parell de semanetes i que “a sobre” ens les paguen en tornar d'elles.

No ens confonguem, ens ho hem guanyat, que és solament un mes en tot l'any! Està prohibit treballar-les, no ens poden obligar a no fer-les o interrompre-les si ja es van iniciar, ni tan sols signant un document en què renunciem a elles. I li correspon a tots/as els/as treballadors/as per igual i proporcional el temps treballat durant l'any anterior(un càlcul senzill és aplicar dos dies i mig de vacances per mes treballat). 

Si el Conveni d'aplicació no ho permet, l'empresari no pot imposar unilateralment un període concret per escollir vacances (àdhuc considerant la producció o continuïtat del servei) sinó que ha de negociar-ho amb els representants dels treballadors (veure sentencia Audiència Nacional del 22-06-2011).

Tot això hauria d'estar arreglat dos mesos abans de començar a gaudir-les, així ho indica l'Estatut com a dret mínim exigible com a treballador/a (art. 38.3 ET) i exposant-se un calendari laboral en un lloc visible (art.34.6ET).

Tinguem molt en compte també que si ben normalment les vacances concedides caduquen al 31 de desembre, si al moment de començar les nostres vacances o durant elles, tenim una baixa laboral per Incapacitat temporal (IT) o permís de maternitat, se suspenen les vacances fins que la baixa o permís cessi (veure Sentència del TSJUE 21.06.12), podent gaudir-les fins a 18 mesos posteriors en cas de IT ( Llei 3/2012) o sense límit en el segon cas (també lactància, paternitat) igual per IT derivada d'embaràs, part o lactància (art. 38.3 ET).

I atenció a aquesta dada: Aquests períodes d'absència - entre uns altres - es consideraran temps de treball per reportar dret a les properes vacances.