Què és l’accident ‘in itinere’?

Què és l’accident ‘in itinere’?

L'article 156 de la Llei General de la Seguretat Social reconeix l'accident ‘in itinere’ com aquell que es produeix quan un treballador va des del seu domicili al lloc de treball, o surt del lloc de treball i es dirigeix al seu domicili. La llei narra: “S'entén per accident de treball tota lesió corporal que el treballador sofreixi en ocasió o per conseqüència del treball que executi per compte d'altri. Tindran la consideració d'accidents de treball els que sofreixi el treballador en anar o en tornar del lloc de treball.”

Quins són els requisits per considerar aquest accident com un accident ‘in itinere’:

- Han de succeir en el recorregut habitual de casa al treball o viceversa.

- Que es produeixi en un espai temporal habitual per realitzar el trajecte, això és, si per realitzar el trajecte de casa al treball o viceversa el normal és trigar 10 minuts, i quan succeeix l'accident ha transcorregut un lapse temporal excessiu sense causa justificada (com una retenció, etc…) podrà no ser considerat accident laboral ‘in itinere’.

- Que no hi hagi alts o parades perllongades en el camí. Es consideraria una parada perllongada el desviar-se a de la ruta per anar a recollir a un fill al col·legi, però no així, el parar-se a repostar dins de la ruta habitual.

- Que l'accident sigui en el transport habitual que s'utilitzi.

- Perquè és important que l'accident sigui reconegut com ‘in itinere’. Quins avantatges té per al treballador?

 

 

La baixa es cobra des del primer dia, com qualsevol altre accident laboral.

La quantia a percebre és del 100% de la base amb la qual es calcula la baixa, no així en cas d'accident no laboral.

En cas que acabés la relació laboral estant de baixa per causa d'accident ‘in itinere’, aquest temps de baixa no es descomptarà quan es vagi a sol·licitar la prestació per desocupació en rebre l'alta.