Drets laborals en vacances II

Drets laborals en vacances II

A l'article anterior hem vist els temes més comuns a tenir en compte per saber si estem gaudint les vacances conforme els nostres drets. Però també és cert que aquesta no és la realitat de tots/as els/as treballadors/as; estan els contractes de temporades en àrees vinculades al turisme, per exemple, que es creen a l'estiu i no hi haurà vacances però sí t'ho pagaran en la quitança de manera proporcional, com a vacances generades i no gaudides per fi de contracte temporal.

També és molt comú la pràctica empresarial en àrees on a l'estiu baixa la producció, o servei domèstic, o comerços,on sol donar de baixa al/la treballador/a prometent-li que en acabar l'estiu tornaran a ser contractats,a aquest efecte les empreses o caps de família eviten pagar salaris i cotitzacions. Davant això, potser puguis cobrar l'atur o “aguantar” amb els estalvis si amb sort has pogut ajuntar prou. Ja anar-te de vacances significa descansar a casa encara que no gaire tranquil/a en creuar els dits perquè ens truquin.

Per això, hem de tenir en compte que si aquesta pràctica (que crea una gran incertesa, precarietat) és demostrable, reiterada i evident, sapiguem que la Constitució Espanyola en el seu art. 40.2 obliga a l'empresari a concedir les vacances i retribuir-les i l'art. 12 consagra el dret al descans i l'esplai dels/as treballadors/as, amb el que podríem litigar i fins i tot denunciar-les davant Inspecció de Treball ja que es consideren infraccions greus sancionables amb multes (RDL 5/2000 LLISOS). A més podríem demandar per encadenament de contractes temporals en frau de llei (art. 15.5 ET).

Dit tot això,atents/as al que negociem,cadascun/a (o organitzats) sap el que pot cedir i fins a on pressionar, i a partir d'aquí, negociar per nosaltres/as mateixos/as o acompanyats/as per un/a advocada/o que ens iguali una mica la situació de per si mateix desavantatjosa en què ens trobem per discutir aquestes condicions, fins i tot tal com hem vist en les sentències indicades en aquests dos articles, portant l'assumpte a seu judicial. Per a això, és essencial sempre que coneguem a fons els nostres drets.