Control Horari - Inspecció de Treball

Control Horari - Inspecció de Treball

A partir de les recents sentències del Tribunal Suprem, les empreses no tindran l’obligació de dur a terme un registre de la jornada diària per als seus treballadors contractats a temps complert.

Això ha suposat que la Inspecció de Treball hagi fet publica una instrucció, dirigida a caps i directors territorials de la Inspecció del Treball i Seguretat Social, que posa de manifest que el fet que les empreses amb caràcter general no duguin a terme un control de registre de la jornada laboral, no es tractaria d'una infracció.

Ara bé, aquesta instrucció també recull que, tot i aquesta no obligatorietat esmentada, les empreses no quedarien exemptes de respectar els límits legals pel que fa a hores de treball i hores extraordinàries. Així doncs, la manca d'un control diari per part de l'empresa de la jornada dels seus treballadors no priva a la Inspecció dur a terme les comprovacions que es considerin oportunes i que siguin reconegudes normativament.

Tot i això, recordem que sí que cal portar un registre de les hores extraordinàries que realitzin tots els treballadors de l'empresa en plantilla i que, segons el que recull l'article 12.4 de l'Estatut dels Treballadors, segueix essent obligatori dur a terme un registre de la jornada diària per a aquells treballadors amb contracte a temps parcial.