Vacances encara no gaudides per IT

Vacances encara no gaudides per IT

Al fil dels dos últims articles (1 y 2)  sobre vacances que hem publicat abans de l'estiu, reprenem amb assumptes que afectenals qui encara no les han gaudit per haver estat de baixa.

Amb la reforma del 2012 (RD-Llei 3/2012) es manté la possibilitat de podergaudir les vacances més enllà de l'any natural quan aquesta no es va poder gaudir per una baixa per malaltia (una IT), però solament dins dels 18 mesos següents al final de l'any natural,quan abans no existia aquest límit. No obstant això, segueix sense aplicar-se aquest terme quan la IT es degui per embaràs, part, lactància natural o suspensió del contracte per permís de paternitat o maternitat.

Ja el Tribunal Suprem en la seva Sentència del 6-07-2010, per unificació de doctrina i seguint la sentència del Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees de 20-01-2009, falla a favor del treballador que va reclamar, en tornar de la baixa per malaltia durant un any i mitjà, el gaudi de les seves vacances pendents. Fins i tot recorda que la Directiva 2003/88 en el seu art. 7.1 imposa als Estats membres que adoptin la normativa aplicable a fi que tots els treballadors/as puguin gaudir de quatre setmanes de vacances anuals i retribuïdes, fins i tot si no les va poder gaudir a causa d'una baixa per malaltia comuna. A manera d'exemple més actual, cal citar la STS 452/2015.