Permís retribuït recuperable

Permís retribuït recuperable

A qui s’aplica?

A les persones treballadores per compte aliena que prestin serveis en empreses o entitats del sector públic o privat i que la seva activitat no hagi estat paralitzada a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma. 

Aquest permís no serà d’aplicació a les següents persones treballadores:

- Persones treballadores que prestin serveis en els sector qualificats d'essencials.

- Persones treballadores que prestin serveis en les divisions o en les línies de producció,  la activitat de la qual es correspongui amb els sectors qualificats d'essencials

- Les persones treballadores contractades per aquelles empreses que hagin o estiguin  aplicant un ERTO de suspensió i aquelles a les que se li hagi autoritzat un ERTO de  suspensió durant la vigència del permís retribuït.

- Les persones treballadores que es trobin en situació d’incapacitat temporal, així  com aquelles que tinguin el contracte suspès per les causes legalment previstes.

-Persones treballadores que segueixin desenvolupant la seva activitat mitjançant el  teletreball o qualsevol modalitat no presencial.

Duració del permís

Les persones a les quals sigui d’aplicació el Reial Drecret-llei gaudiran del permís retribuït recuperable, de caràcter obligatori entre el 30 de març de 2020 i el 9 d’abril de 2020, ambdós inclosos.

Quantia del permís

La quantia del permís serà el que hagués correspost a la persona treballadora d’estar prestant serveis amb caràcter ordinari, incloent-hi el salari base i els complements salarials.

Recuperació de les hores

La recuperació de les hores de treball es podrà fer efectiva des del dia següent a la finalització de l’estat d’alarma fins al dia 31 de desembre de 2020.

Aquesta recuperació serà negociada entre els treballadors i l’empresa, mitjançant el procediment establert en el Reial Decret-llei i que en qualsevol cas haurà de respectar els períodes mínims de descans diari i setmanal previstos a la Llei i al Conveni col·lectiu, respectant els terminis de preavís, així com el límit de jornada màxima anual prevista en el Conveni d’aplicació. S’haurà de respectar el dret dels treballadors a la conciliació de la vida personal, laboral i familiar.

Activitat mínima indispensable

Les empreses que hagin d’aplicar el permís retribuït recuperable, en el cas de ser necessari, podran establir el número mínim de plantilla o els torns de treball estrictament imprescindibles amb la finalitat de mantenir l’activitat indispensable, tenint com a referència l’activitat i la plantilla en un cap de setmana o festiu.